Computer-/Videoanimation mit Musik
Tanzloops: Esther Balfe, Michael Dolan, Nina Kripas, Mani Obeya, Anna Palastanga, Daphne Strothmann, Paul Wenninger  [Tanztheater Wien 1998 · Choreografie Liz King]

Video
Computeranimation, Grafik, Fotografie, Videoperformance,
Kamera, Schnitt, Produktion: 1977-2015

Musik
Komposition*, Arrangement, Text*, Instrumente, Gesang,
Produktion: 1972-2015
*Cover "Grow Fins": Komp., Text: Don Van Vliet
Arr.: Graf+Zyx 1972

MOERDER, HOFFNUNG DER FRAUEN

Computer-/Videoanimation mit Musik nach OSKAR KOKOSCHKA (1907)

V.1 - 07:37
V.2 - 11:30